Surju Lasteaed


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data01/virt94358/domeenid/www.surju.ee/htdocs/surjulasteaed/templates/surju_lasteaed/functions.php on line 182

Kodukord

Surju Lasteaia kodukord on koostatud Surju lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö
edendamiseks ja lastevanemate informeerimiseks lasteaia töökorraldusest.


1. ÜLDINE
 Surju Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.15 -18.00.
 Hoiurühm on avatud 7.30-17.00.
 Laps tuleb hommikul lasteaeda koos täiskasvanuga, kes annab lapse üle kas õpetajale
või õpetaja abile.
 Õpetaja vastutus lapse ohutuse eest algab lapse üleandmise hetkest ja lõpeb
lapsevanema saabudes.
 Õppekava omandamiseks peab laps lasteaias viibima kella 9.00-12.00-ni.
 Lapse puuduma jäämisest teavitab lapsevanem lasteaia töötajat ELIIS keskkonna
kaudu; samuti teavitab peale pikemat puudumist lapse tulemisest lasteaeda, et
garanteerida lapse toitlustus järgmisel päeval.
 Lasteaiarühmad töötavad päevakava alusel.
 Lapsevanemal on võimalus tutvuda lasteaia õppe- ja arengukavaga (arengukava on
kodulehel ) ning nädalaplaaniga ELIIS keskkonnas; vanem saab infot ELIISIST,
kodulehelt ning rühma stendilt.
 Lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda
rühmaõpetajale/direktorile vanema kontaktandmed, mille muutumisest tuleb kohe
teavitada lasteaeda, tehes muudatused ka ELIISi keskkonnas.
 Fotod lastest ja üritustest on nähtavad ELIIS keskkonnas vaid lastevanematele ja
õpetajatele.
 Lapse peo päeval on soovitus lapse rühmas kohal olla vähemalt 15 minutit enne peo
algust, et lapsevanem jõuaks last aidata riietumisel.
 Lasteaia üritustel seisab lapsevanem hea selle eest, et kaasas olevate pereliikmete
käitumine ei häiriks esinejaid.
 Ühisürituste ajal vastutavad lapse heaolu eest nii rühmaõpetajad kui lastevanemad.


2. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA ÄRAVIIMINE
 Lapsevanemal on õigus laps lasteaeda tuua ja sealt ära viia talle sobival ajal, järgides
rühma päevakava ja asutuse lahtiolekuaega.
 Lasteaia siseruumides ei ole lubatud liikuda välisjalatsites.
 Palume lapsele järgi tulla hiljemalt kell 17.45 (hoiurühmas 16.45), et õpetaja saaks
anda tagasisidet lapse päevast.
 Kui lapsevanem ei ole nimetatud ajaks lasteaeda tulnud ega pole õpetajat teavitanud
hilinemisest, võtab õpetaja vanemaga ühendust, vajadusel teavitab politseid.
 Õpetaja ei anna last lasteaiast lahkumiseks üle kui:
1) lapsele järgi tulnud isik on ebakaines olekus; õpetaja helistab teisele vanemale sel
juhul (vajadusel teavitab politseid);
2) lapsele tuleb järgi alaealine, kellega lahkumise kohta ei ole lapsevanem andnud
kirjalikku nõusolekut;
3) lapsele järgi tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem ei ole sellest õpetajat
teavitanud.


3. LAPSE TERVIS
 Lapse esmakordsel tulekul lasteaeda, täidab lapsevanem lapse tervisliku seisundi
kohta vastava dokumendi.
 Lasteaed ei võta vastu last, kelle tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või
teiste tervist, samuti ei võta lasteaed vastu ilmsete haigustunnustega (silmapõletik,
tugev köha, tugev vesine nohu, palavik, lööve) last. Lasteaiapäeva jooksul
haigestumise korral kutsub õpetaja/direktor perearsti või kiirabi ja teavitab
lapsevanemat; vajadusel annab esmaabi lasteaias selleks koolituse läbinud isik – Tiiu
Isand.
 Lapse haigestumisel nakkushaiguse tunnustega (seedetrakti häire, lööve,
oksendamine, kõhulahtisus) on arstlik läbivaatus kohustuslik. Nakkushaiguse
diagnoosi korral peab lapsevanem teavitama lasteaeda.
 Lapsevanem teavitab õpetajat asjaoludest, mis võivad mõjutada lapse päeva ( halb
uni, terviseprobleemid), erihoolt vajavast lapsest (voodi märgamine, tundlikud
kõrvad, liigne higistamine) peab lapsevanem informeerima rühma personali.
 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid ega vitamiine, ei tehta süsti.
 2-aastane laps oskab potil käia.
 Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega.
 Lapsel on olemas ilmastikule vastavad riided ja jalanõud.
 Lapse kapis on tema kamm, taskurätikud ja varuriided.
 Nii toa- kui õueriiete tõmblukud ja trukid peavad olema terved.
 Riiete juurde ei kuulu pikad sallid, rippuvad nöörid jms. mis võivad ohustada lapse
tervist.
 Kõik lapsed käivad iga päev 1-2 korda õues, õues viibimise aeg sõltub välisõhu
temperatuurist ja tuule kiirusest.
 Toas on vajalikud vahetusjalatsid, kõige paremad on sandaalid.
 Laps vajab spordi- ja magamisriideid.
 Sõrmkindad on lubatud lapsele, kes oskab neid ise kätte panna.
 Lapse riiete, jalanõude ning jalgratasete vahetusse mineku vältimiseks on soovitav
need varustada lapse nimega.
 Aeg-ajalt korrastab lapsevanem lapse kapi.


4. TOITLUSTAMINE
 Laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid ja
lähtutakse õigusaktidega koolieelsete lasteasutuste toitlustamisele kehtestatud
nõuetest.
 Nädala menüüga saab tutvuda ELIISi keskkonnas.
 Lasteaias on 3 söögikorda: hommikusöök kell 8.30, lõunasöök kell 12.30, oode kell
15.30.
 Lapse allergiast ja muudest ettekirjutustest toidu osas tuleb teavitada rühma personali.
 Toitlustamisega seotud küsimustele vastab kooli peakokk.
 Lapse sünnipäeva tähistamine rühmas on soovitav õpetajaga eelnevalt kokku leppida.
Vältida tuleb kiiresti riknevaid ja lühikese realiseerimisajaga toiduaineid.
 Lapsevanemal palume menüüd mitte kritiseerida lapse juuresolekul.
 Laps läheb sööjate nimekirja, kui ta on kohal hiljemalt kell 8.30 või kui on teatatud
tema hilisemast tulekust lasteaeda.


5. TURVALISUSE TAGAMINE
 Lasteaia töötajad loovad lasteaias keskkonna, mis on ohutu ja turvaline.
 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja
pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.
Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljakut ning võimlemisvahendeid on kontrollitud
tootja juhendite kohaselt.
 Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on
võimalikult palju ruumi mängimiseks.
 On võetud kasutusele meetmed, et laste iseseisev väljapääs lasteaia ruumidest ja
territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ei ole võimalik. Võõraste isikute omavoliline
pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
 Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja
või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses
sätestatud piirnormidele.
 Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
 Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade
lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse
õuealal.
 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja neid saatvad täiskasvanud
helkurvestides.
 Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste
turvalisus.
 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda
teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.


6. VAIMSET JA FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATE OLUKORDADE
ENNETAMISE, NEILE REAGEERIMISE JA LAHENDAMISE MEETMED

I ÜLDSÄTTED
1.1. Lasteaia töötajate ja laste vaimse ning füüsilise turvalisuse tagamise eest lasteaia
territooriumil õppetöö ajal vastutavad kõik lasteaia töötajad.
1.2. Laste ja töötajate vaimse või füüsilise turvalisuse ohustamine on õigusvastane tegu.
1.3. Õigusvastaste tegudena käsitletakse avaliku korra rikkumist lasteaia territooriumil,
vargust, isiku solvamist, löömist, peksmist, tahtlikku lasteaia vara rikkumist jms. vastavalt
seadusandlusele.
II ENNETAMINE
2.1. Laste ning töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise
eeldus on lasteaia kodukorra täitmine ning üksteise suhtes lugupidav käitumine.
2.2. Vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks tagatakse laste järelevalve kogu õppepäeva
vältel sh väljasõitudel jm üritustel.
2.3. Lasteaed teeb vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamisel koostööd vanematega, kohaliku
omavalitsusega, vajadusel politseiga ning teiste ametiasutuste ja ekspertidega.
2.4.Lasteaia territooriumil viibivate joobes või suitsetavate isikute puhul pöördutakse
vajadusel politsei poole.
III TEAVITAMINE
3.1. Laste vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab viivitamatult
teavitama kohal viibivat õpetajat, kes omakorda teavitab direktorit. Direktor teavitab
nimetatud olukorrast vanemat. Vajadusel teavitab direktor vastavat ametiasutust ja
korrakaitseorganit ning kutsub kohale vajaliku abi.
3.2. Lasteaia töötaja vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab alati
viivitamatult teavitama lasteaia direktorit. Vajadusel teavitab direktor vastavat ametiasutust ja
korrakaitseorganit ning kutsub kohale vajaliku abi.
3.3. Kiiret sekkumist nõudvate juhtumite puhul pöördub laps lähima töötava täiskasvanu
poole.
3.4. Lasteaia töötaja teavitab juhtunust vajadusel oma kolleegi või pöördub juhtkonna poole.
3.5. Ohu korral teavitab töötaja vajadusel kohe vastavat ametiasutust või korrakaitseorganit,
kelle pädevusse kuulub antud juhtumi lahendamine.
IV LAHENDAMINE
4.1. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustanud juhtumi lahendamisel lähtutakse dokumendist
„Lasteaia kodukord“
4.2. Hädaolukorras peab täitma lasteaias kehtestatud hädaolukorra plaanis sätestatut.


7. LASTEAIA TASU
 Vanemate poolt kaetava osa määr on määratud ja kinnitatud Saarde Vallavolikogu
määrusega nr 34, 28.11.2018.
 Lapse puudumisel lasteaiast tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest tööpäevast
Saarde Vallavalituse määrus nr 2-1.1/2, 08.04.2014.
 Kui laps puudub lasteaiast kindlal nädalapäeval lapsevanema avalduse alusel, mis on
esitatud ELIIS keskkonnas vähemalt nädal enne puudumise päeva, siis arvestatakse
toidukulud alates esimesest puudumise päevast maha. Mitteteatamisel tuleb tasuda
esimese puudumise päeva toidu eest.
 Toidukordade muutmise avaldus esitada hiljemalt 25-ndaks kuupäevaks, mis jõustub
järgmise kuu esimesest päevast.
 Toidupäeva maksumuseks on 2.- eurot, mis sisaldab 3 toidukorda. Toiduraha
maksmise arve summa kujuneb lasteaias oldud päevade arvu järgi.
 Vallavalitsus väljastab iga kuu 10. kuupäevaks vanemale arve, kus on arvestatud
jooksva kuu toiduraha ja õppetasu maksumus, ettemaks/võlgnevus kokku. Arved
saadetaks vanema meili aadressile.
 Lapsevanem on kohustatud lasteaiatasu maksma õigeaegselt Saarde Vallavalitsuse
konto numbrile 10902001666007 SEB pangas või EE972200221011807958 SWED
pangas.
 Tähtajaks tasumata arve korral on lasteaial õigus keelduda lasteaia teenuste
osutamisest kuni võlgnevuse likvideerimiseni.


8. MÄNGUASJAD
 Laps võib lasteaeda tuua koduseid mänguasju juhul, kui need on nii lapsele kui
mängukaaslastele ohutud, puhtad ja tugeva konstruktsiooniga. Lubatud ei ole kallid ja
õrnad mänguasjad, mängurelvad, raha ja teravad esemed.
 Kaasa toodud mänguasjaga võivad ka teised lapsed mängida.
 Mänguasjapäev on lasteaias reedel.
 Jalgrattaga sõites peab laps kandma kiivrit, soovitavalt ka põlve- ja randmekaitsmeid.
 Kaasa toodud kelgul peab olema peal lapse nimi.
 Kelkude ja jalgrataste hoiukohaks on mängumaja varjualune või selleks ettenähtud
koht.
 Kaasa toodud mänguasjade jm. isiklike asjade kadumise või katkimineku eest
lasteaia personal ei vastuta.