Surju Lasteaed

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise aluseks on kehtiv õppekava.

 

1. Lasteaia õppeaasta algab 1.septembril ja kestab 31.augustini.

2. Õppe- ja kasvatustegevus rühmades toimub rühma aasta – ja nädalaplaanide alusel.

3. Aasta tegevuskavas kajastuvad rühma õpetuslikud ja kasvatuslikud eesmärgid, temaatiline aastakava, õpetaja poolt läbiviidavad õppetegevused, ülemajalised ja rühmasisesed üritused ning planeeritud üritused lastevanematega.

4. Rühmade aasta tegevuskavad kooskõlastatakse lastevanematega sügisesel koosolekul.

5. Rühmade nädalakavades kajastuvad planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste eesmärgid, sisu ja vahendid.

 

Arengutegevustes lähtutakse järgmistest printsiipidest:

ea- ja võimetekohasus;
kergemalt raskemale, tuntust tundmatule;
mängulisus, lähemalt kaugemale, kordamine ja harjutamine;
lapse motiveerimine;
seoste loomine erinevate tegevuste vahel.