Kodukord PDF Prindi

KODUKORD

Surju Lasteaia kodukord on koostatud Surju Lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ja lastevanemate informeerimiseks lasteaia töökorraldusest.

1. ÜLDINE

 • Surju Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.15 -18.00.
 • laps tuleb hommikul lasteaeda koos täiskasvanuga, kes annab lapse üle kas õpetajale või õpetaja abile.
 • õpetaja vastutus lapse ohutuse eest algab lapse üleandmise hetkest ja lõpeb lapsevanema saabudes.
 • õppekava omandamiseks peab laps lasteaias viibima kella 9.30-12ni.
 • lapse puudumajäämisest teavitab lapsevanem lasteaia töötajat telefonitsi või e-maili teel; samuti teavitab peale pikemat puudumist, et garanteerida lapse toitlustus järgmisel päeval;
 • lasteaiarühmad töötavad päevakava alusel;
 • lapsevanemal on võimalus tutvuda lasteaia õppe-, arengu- ja tegevuskavaga ning nädalaplaaniga;
 • lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda rühmaõpetajale/direktorile  vanema kontaktandmed, mille muutumisest tuleb kohe teavitada lasteaeda;
 • fotod lastest ja üritustest on nähtavad lasteaia kodulehel  vaid lastevanematele ja õpetajatele;
 • lapse peo päeval on soovitus lapse rühmas kohal olla vähemalt 15 minutit enne peo algust, et lapsevanem jõuaks last aidata riietumisel;
 • lasteaia üritustel seisab lapsevanem hea selle eest, et kaasasolevate pereliikmete käitumine ei häiriks esinejaid;
 • ühisürituste ajal vastutavad lapse heaolu eest nii rühmaõpetajad kui lastevanemad;

2. LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA ÄRAVIIMINE

 • lapsevanemal on õigus laps lasteaeda tuua ja sealt ära viia talle sobival ajal, järgides rühma päevakava ja asutuse lahtiolekuaega;
 • lasteaia siseruumides ei ole lubatud liikuda välisjalatsites;
 • lapsevanemal on kohustus lapsele järgi tulla hiljemalt kell 17.45
 • kui lapsevanem ei ole nimetatud ajaks lasteaeda tulnud ega pole õpetajat teavitanud hilinemisest, võtab õpetaja vanemaga ühendust, vajadusel teavitab politseid;
 • õpetaja ei anna last lasteaiast lahkumiseks üle kui:

1.lapsele järgi tulnud isik on ebakaines olekus;

2.lapsele tuleb järgi alaealine, kellega lahkumise kohta ei ole lapsevanem andnud kirjalikku nõusolekut;

3.lapsele järgi tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem ei ole sellest õpetajat teavitanud.

3. LAPSE TERVIS

 • lapse esmakordsel tulekul täidab lapsevanem lapse tervisliku seisundi kohta vastava dokumendi;
 • lasteaed ei võta vastu last, kelle tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist, samuti ei võta lasteaed vastu ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik, lööve) last; lasteaiapäeva jooksul haigestumise korral kutsub õpetaja/direktor  perearsti või kiirabi ja teavitab lapsevanemat; vajadusel annab esmaabi lasteaias selleks koolituse läbinud isik – Tiiu Isand;
 • lapse haigestumisel nakkushaiguse tunnustega (seedetrakti häire, lööve, oksendamine, kõhulahtisus) on arstlik läbivaatus kohustuslik. Nakkushaiguse diagnoosi korral peab lapsevanem teavitama lasteaeda.
 • lapsevanem teavitab õpetajat asjaoludest, mis võivad mõjutada lapse päeva ( halb uni, terviseprobleemid), erihoolt vajavast lapsest (voodi märgamine, tundlikud kõrvad, liigne higistamine) peab lapsevanem informeerima rühma personali;
 • lasteaias ei anta lapsele ravimeid ega vitamiine, ei tehta süsti;
 • 2aastane laps oskab potil käia;
 • laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega;
 • laps vajab ilmastikule vastavaid riideid ja jalanõusid;
 • lapse kapis on tema kamm, taskurätikud ja varuriided;
 • nii toa- kui õueriiete tõmblukud ja trukid peavad olema terved;
 • riiete juurde ei kuulu pikad sallid, rippuvad nöörid jms. mis võivad ohustada lapse tervist;
 • kõik lapsed käivad iga päev  1-2 x õues, õuesviibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest;
 • toas on vajalikud vahetusjalatsid, kõige paremad on sandaalid;
 • laps vajab spordi- ja magamisriideid;
 • sõrmkindad on lubatud lapsele, kes oskab neid ise kätte panna;
 • lapse riiete vahetusse mineku vältimiseks on soovitav need varustada lapse nimega;
 • aeg-ajalt korrastab lapsevanem lapse kapi.

4. TOITLUSTAMINE

 • laste toitlustamisel ja menüü koostamisel arvestatakse tervisliku toitumise tavasid ja lähtutakse õigusaktidega koolieelsete lasteasutuste toitlustamisele kehtestatud nõuetest;
 • nädala menüüga saab tutvuda rühma stendil;
 • lasteaias on 3 söögikorda: hommikusöök kell 9, lõunasöök kell 12.30, oode kell 15.30.
 • lapse allergiast ja muudest ettekirjutustest toidu osas tuleb teavitada rühma personali;
 • toitlustamisega seotud küsimustele vastab kooli peakokk Kaidi Oksaar;
 • lapse sünnipäeva tähistamisel rühmas on soovitav õpetajaga kokku leppida. Vältida tuleb kiiresti riknevaid ja lühikese realiseerimisajaga toiduaineid;
 • lapsevanemal palume menüüd mitte kritiseerida lapse juuresolekul;
 • laps läheb sööjate nimekirja, kui ta on kohal hiljemalt kell 9 või kui on teatatud tema hilisemast tulekust lasteaeda.

5. TURVALISUSE TAGAMINE

 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias keskkonna, mis on ohutu ja turvaline.
 • Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
 • Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
 • On võetud kasutusele meetmed, et laste iseseisev väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ei ole võimalik. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
 • Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
 • Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
 • Kui laste õuesolekuajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja neid saatvad täiskasvanud helkurvestides.
 • Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
 • Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
 • Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 • Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub  vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

 

6. LASTEAIA TASU

Lasteaia tasu koosneb Surju Vallavolikogu otsusega  nr 26   16.09.2016 kehtestatud

 • lapsevanema osalustasust
 • toidupäeva maksumusest (2.- eurot), mille suurus kujuneb lasteaias oldud päevade arvu järgi;
 • osalustasu arve väljastab Saarde  valla raamatupidaja lapsevanema E-postiaadressile. See on fikseeritud summa, mis ei sõltu lapse kohalkäimise aktiivsusest; osalustasu või toiduraha võlgnevuse korral üle 2 kuu teavitab direktor vallavalitsust.
 • lasteaia tasu maksmise kuupäev on järgmise kuu 20.kuupäev;
 • lapsevanem on kohustatud lasteaiatasu maksma õigeaegselt Saarde Vallavalitsuse konto numbrile 10902001666007 SEB pangas või EE972200221011807958  SWED pangas.

7. MÄNGUASJAD

 • laps võib lasteaeda tuua koduseid mänguasju juhul, kui need on nii lapsele kui mängukaaslastele ohutud, puhtad ja  tugeva konstruktsiooniga. Lubatud ei ole kallid ja õrnad mänguasjad, mängurelvad, raha ja teravad esemed;
 • kaasa toodud mänguasjaga võivad ka teised lapsed mängida;
 • mänguasjapäev on lasteaias reedel;
 • jalgrattaga sõites peab laps kandma kiivrit, soovitavalt ka põlve- ja randmekaitsmeid;
 • kaasa toodud kelgul peab olema lapse nimi;
 • kelkude ja jalgrataste hoiukohaks on mängumaja varjualune;
 • kaasa toodud mänguasjade jm. isiklike asjade kadumise või katki mineku eest lasteaia personal ei vastuta.
Viimati uuendatud Reede, 23 August 2019 08:50