Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

1.Lasteaia õppeaasta algab 1.septembril ja kestab 31.augustini.

2.Õppe- ja kasvatustegevus rühmades toimub rühma aasta – ja nädalaplaanide alusel.

3.Aasta tegevuskavas kajastuvad rühma õpetuslikud ja kasvatuslikud eesmärgid, temaatiline aastakava, õpetaja poolt läbiviidavad õppetegevused, ülemajalised ja rühmasisesed üritused ning planeeritud üritused lastevanematega.

4.Rühmade aasta tegevuskavad kooskõlastatakse lastevanematega sügisesel koosolekul.

5.Rühmade nädalakavades kajastuvad planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste eesmärgid, sisu ja vahendid.

Arengutegevustes lähtutakse järgmistest printsiipidest:

ea- ja võimetekohasus; kergemalt raskemale, tuntust tundmatule; mängulisus, lähemalt kaugemale, kordamine ja harjutamine; lapse motiveerimine; seoste loomine erinevate tegevuste vahel.

Surju lasteaia eripäraks on :

*lapsekeskse metoodika (Hea Algus) elementide kasutamine lisab võimalusi laste võimete ja

oskuste mitmekülgseks arenguks;

*igapäevatöös toetume rahvakultuuri tähtpäevadele;

*kodukoha looduse tundmaõppimine läbi lõimitud õuesõppetegevuste;

*tihe koostöö Surju Põhikooliga tagab lasteaialaste sujuva ülemineku kooli.